"

Uslovi korištenja platforme Doniraj.ba

Uslovi korištenja na platformi Doniraj.ba predstavljaju Sporazum kojim se regulišu uslovi prikupljanja donacija, administriranja donacija i provizije između korisnika platforme i administratora platforme, odnosno Fondacije tuzlanske zajednice (FTZ) sa ID brojem: 4209601750008. FTZ je registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH 45/02 u Federalnom Ministarstvu pravde u Sarajevu pod rednim brojem 04-05-2-724/03 u junu 2003. godine. FTZ ima sjedište u Tuzli na adresi Pozorišna 13, 75000 Tuzla, a prema Statutu svoje aktivnosti provodi na području cijele BiH.

U skladu sa svojom misijom, FTZ se bavi prikupljanjem i distribucijom donacija za razvoj civilnog sektora, razvoj organizacija civilnog društva (OCD) i sufinansiranje projekata za dobrobit zajednice i BiH društva. On-line platforma Doniraj.ba predstavlja samo jedan od alata koji FTZ koristi za sprovođenje svoje filantropske misije.

Ovi uslovi korištenja uređuju uslove saradnje između FTZ i OCD-eova koje žele prikupljati sredstva putem platforme Doniraj.ba. Isti postaju pravosnažni tek nakon što FTZ potvrdi registraciju OCD-a i donese odluku da će se pokrenuti on-line kampanja za prikupljanje sredstava za kandidovani projekat. Odlukom se verifikuje da postoje svi zakonski preduslovi da se kampanja objavi na platformi Doniraj.ba i da se može započeti proces prikupljanja donacija.

Registracija

Svaka OCD koja je registrovana i zakonski posluje na području Bosne i Hercegovine ima pravo da pošalje zahtjev za korištenje platforme Doniraj.ba. OCD treba da popuni dva zahtjeva koja se nalaze na ovom linku. Jedan zahtjev se odnosi na identifikaciju OCD-a, a drugi se odnosi na projekat za koji OCD želi prikupljati sredstva putem platforme Doniraj.ba.

Nakon što je uspješno završen proces registracije na platformi Doniraj.ba, OCD će se smatrati "korisnikom sa zahtjevom". Tek nakon dobivanja potvrde od strane FTZ, OCD će se smatrati zvaničnim korisnikom platforme Doniraj.ba.

Obavijest o prihvatanju zahtjeva će biti dostavljena putem elektronske pošte. FTZ zadržava pravo ličnog kontakta sa OCD-om koja je popunila prijavu, kako bi provjerila vjerodostojnost unesenih podataka. U testnoj fazi razvoja platforme, korisnici neće imati mogućnost samostalnih promjena postavljenih informacija o organizaciji ili projektu, nego će ove promjene vršiti administrator.

Sve donacije koje budu napravljene putem platforme Doniraj.ba FTZ zaprima na svoj bankovni račun koji je direktno povezan sa uslugom on-line plaćanja.

Smatraće se da su donatori koji izvrše uplatu putem Doniraj.ba platforme samostalno, samosvjesno i bez ikakve prisile izvršili plaćanje u korist projekta i OCD-a koju žele podržati.

Po završetku procesa prijave OCD-a i projekta za koji se prikupljaju donacije, predviđena je opcija prihvatanja Uslova korištenja platforme Doniraj.ba. Nakon odabira opcije „prihvaćam“ Uslove korištenja, korisnik platforme prihvaća sljedeće:

- FTZ preuzima odgovornost nad svim zaprimljenim donacijama putem platforme Doniraj.ba.

- FTZ se obavezuje da će sve prikupljene donacije na ime projekta za koji se sredstva prikupljaju doznačiti na račun OCD-a nakon obračuna svih bankovnih i drugih naknada koje su navedene na ovoj platformi.

- Prijenos sredstava na račun OCD-a će se izvršiti nakon potpisivanja Ugovora sa OCD-a i dostavljanje zahtjeva za prijenos sredstava od strane OCD-a.

- OCD sa kojom je FTZ potpisala Ugovor o donaciji ima obavezu da dostavi narativni i finansijski izvještaj o utrošku doniranih sredstava kako bi FTZ mogla iste predočiti finansijskoj reviziji i donatorima. U slučaju da ovi izvještaji izostanu, FTZ će tražiti povrat doznačenih sredstava.

- U slučaju da OCD nije dostavila tačne informacije o svom bankovnom računu, a u razumnom vremenskom roku i nakon što su poslane najmanje dvije elektronske pošte upozorenja prema OCD-u, FTZ zadržava pravo da vrati prikupljena sredstva donatoru ili ih, u dogovoru sa donatorom, preusmjeri u neki drugi projekat ili vlastite fondove.

- FTZ zadržava pravo da ukloni OCD sa platforme u svakom momentu u slučaju da sazna da je djelovanje OCD suprotno važećim zakonima u BiH.

- FTZ zadržava pravo da odbije i vrati uplaćenu donaciju donatoru u slučaju da postoji opravdana sumnja ili da se dokaže da se radi o finansijskim malverzacijama i/ili nezakonitim radnjama za račun i u korist nekog od korisnika platforme.

- FTZ zadržava pravo da, bez dodatnog obrazloženja, odbije zahtjev za registraciju OCD ili projekta, prekine doznaku doniranih sredstava, odbije ili suspenduje OCD ili njene pojedine projekte sa platforme Doniraj.ba ukoliko se smatra i/ili se dokaže da je suprotan važećim zakonima u BiH ili da može ugroziti kredibilitet FTZ-a i/ili ugroziti povjerenje donatora.

- FTZ zadržava pravo da najmanje tri godine nakon zaključivanja Ugovora sa OCD poduzme sve potrebne radnje za provjeravanje identiteta i ciljeva OCD-a te sufinansiranog projekta.

Naknade

FTZ će za svoje administrativne usluge i troškove održavanja platforme Doniraj.ba obračunati minimalne naknade čija je visina usklađena sa njenom neprofitnom misijom i realno nastalim troškovima tokom pružanja usluga upravljanja platformom Doniraj.ba.

FTZ zadržava pravo promjene ovdje navedenih naknada o čemu će korisnici platforme blagovremeno biti obaviješteni.

Obaveze FTZ kao administratora na Doniraj.ba

- FTZ će savjesno upravljati svim zaprimljenim donacijama putem platforme Doniraj.ba.

- FTZ će zaprimati donacije putem platforme u korist vlastitih projekata i fondova te u korist projekata koje je postavila na platformu Doniraj.ba na zahtjeve i u dogovoru sa drugim OCD-eovima iz BiH.

- FTZ će osigurati uslove da svaka donacija, koju donator usmjeri putem platforme Doniraj.ba za podršku konkretnom projektu ili OCD-u, bude proslijeđena onome za koga je ista i uplaćena.

- Zaprimljene donacije u korist drugih OCD-a, FTZ će isplatiti u iznosu koji dospije na račun FTZ-a od strane donatora, a koji je umanjen za iznos bankovne provizije i on-line usluge plaćanja te iznos FTZ naknada što će jasno biti precizirano u Ugovoru o donaciji.

- Uplata sredstava na račun OCD-a će biti izvršena nakon potpisivanja Ugovora o donaciji i pismenog zahtjeva dostavljenog od strane OCD-a. FTZ neće zaračunavati kamatu na iznose koje FTZ čuva na svom računu.

- FTZ će uraditi sve kako bi osigurala zaštitu podataka i privatnost donatora. Iz tog razloga, fizičke iil elektronske adrese donatora te ostali lični podaci neće biti dostupni za javnost bez saglasnosti donatora koji će prilikom uplaćivanja donacije iskazati želju da ostane anoniman/na.

Obaveze i odgovornosti OCD koja koristi usluge Doniraj.ba

- OCD je odgovorna za sadržaj koji se objavi na platformi Doniraj.ba kako isti ne bi bio lažan, pogrešan, netačan ili da krši zakone u BiH, uključujući i prava na intelektualnu svojinu trećih strana i prava ili dužnosti prema trećem licu.

- OCD je odgovorna za sve informacije i detalje koje je dala o sebi i o svom projektu i isti moraju biti tačni te na vrijeme ažurirani.

- OCD je dužna da poštuje zakone u BiH i da prihvati standarde odgovornog rukovanja donatorskim sredstvima koje će biti navedene u Ugovoru o donaciji.

- Sva doznačena sredstva od strane FTZ, OCD će koristiti samo za projekat za koji su prikupljena sredstva putem platforme Doniraj.ba i u skladu s opisom projekta koji je objavljen na platformi.

- OCD preuzima odgovornost za korištenje sredstava koja je FTZ doznačila na račun OCD nakon završetka kampanje za prikupljanje donacija putem platforme Doniraj.ba.

- Sva doznačena sredstva od strane FTZ na račun OCD moraju biti iskorištena u periodu koji je naznačen u Ugovoru o donaciji.

- OCD je dužna da dostavi narativni i finansijski izvještaj o iskorištenim sredstvima koja su prikupljena putem platforme Doniraj.ba i prebačena na OCD račun.

- Svaka stvarna ili pokušana zloupotreba platforme Doniraj.ba od strane OCD-a smatraće se kršenjem ovih Uslova korištenja što može dovesti do krivičnog i/ili građanskog gonjenja.

- FTZ zadržava pravo da bez prethodne dozvole od strane OCD-a pregleda, prati i/ili evidentira bilo koju informaciju koja se odnosi na upotrebu platforme od strane OCD.

- FTZ zadržava pravo da podijeli informacije o registrovanom korisniku paltforme Doniraj.ba sa nadležnim organima u slučaju sudskog procesa, istrage ili gonjenja, a što je povezano sa bilo kakvim kriminalnim ili nezakonitim radnjama.

Dodatne obaveze za OCD koje primaju sredstva od FTZ

OCD koja primi donaciju od FTZ se slaže da će odmah obavijestiti FTZ o:

- promjeni statusa OCD u vezi odluke o oslobođanju od plaćanja poreza ili dobijanja statusa organizacije od javnog interesa ili slično (ako je primjenjivo);

- promjeni članova upravnog ili izvršnog tijela OCD ili ključnog osoblja zaduženog za vođenje projekta koji se nalazi na platformi doniraj.ba.

OCD se obavezuje da primljene donacije neće koristiti da:

- krše ili potiču kršenje zakona, uključujući pružanje podrške bilo kojoj osobi ili subjektu koji se bavi terorističkim aktivnostima, izazvati bilo kakvu privatnu naplatu ili nepravilnu privatnu korist ili poduzimati bilo kakve druge radnje koje nisu u skladu s važećim BiH zakonima;

- vrše promociju vjerskih ili religijskih aktivnosti;

- vrše finansiranje političkih partija.

Intelektualno vlasništvo

FTZ zadržava sva prava i vlasništvo nad platformom Doniraj.ba uključujući usluge i sadržaj koji se nalazi na istoj.

OCD daje pravo FTZ da publikuje, objavi, distribuira i promoviše sadržaje koje je OCD navela u prijavi na Doniraj.ba.

U slučaju da OCD koristi vizuale FTZ ili platforme www.doniraj.ba bez znanja ili odobrenja FTZ, OCD je dužna nadoknaditi štetu za korištenje vizuala bez saglasnosti.

OCD je u obavezi naglasiti vlasništvo platforme www.doniraj.ba koja pripada isključivo FTZ u bilo kojoj komunikaciji sa internom ili eksternom javnosti.

Isplata prikupljenih donacija prema OCD

Donacije zaprimljene na ime projekata za koje se prikupljaju sredstva putem platforme Doniraj.ba pristižu na poseban račun FTZ koji je povezan sa uslugom on-line plaćanja.

Po okončanju kampanje za prikupljanje sredstava ili po zahtjevu OCD-a, prikupljene donacije na ime konkretnog projekta će se prebaciti na račun OCD nakon što se potpiše Ugovor o donaciji između FTZ-a i OCD-a.

Podaci o bankovnom računu koje je OCD navela u postupku registracije na Doniraj.ba će biti korišteni za transakcije primljenih donacija na ime konkretnog projekta. OCD je odgovorna da obebzjedi FTZ valjane podatke o bankovnom računu na koji treba da se doznače sredstva.

U slučaju da novac ne bude iskorišten za namjenu zbog koje je isti prikupljen putem Doniraj.ba, odnosno kako je navedeno i u Ugovoru o donaciji, OCD je dužna vratiti sredstva FTZ. FTZ će preuzeti dalju odgovornost da izvrši povrat sredstava donatoru projekta ili da, u dogovoru sa donatorom, preusmjeri sredstva u neki drugi projekat ili FTZ fond.

Međusobna komunikacija

Ovi Uslovi korištenja se zaključuju na službenog jeziku BiH tako da će komunikacija između OCD i FTZ biti na bosanskom jeziku, a u iznimnim slučajevima i za potrebe donatora i na engleskom jeziku.

Za međusobnu komunikaciju moguće je koristiti sve raspoložive komunikacijske alate (pismo, telefon, e-pošta).

U Tuzli, 9.3.2018.