"

Naknade

Doniraj.ba platforma je nekomercijalni projekat koji vodi Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) s ciljem da pomogne sebi, ali i drugim neprofitnim organizacijama da rastu i postanu samoodržive.

Kako bi održali redovan rad platforme i pružili kvalitetne usluge organizacijama civilnog društva koje budu koristile ovu platformu, predvidjeli smo i minimalne naknade koje nemaju karakter sticanja profita:

- jednokratna kotizacija prilikom registracije organizacije u iznosu od 50 KM.

- jednokratna kotizacija prilikom registracije svakog projekta za koji se prikupljaju sredstva u iznosu od 50 KM.

- administrativna naknada u iznosu od 2% od prikupljenih donacija kako bi se pokrili troškovi FTZ resursa za održavanja platforme.

Ove naknade ne uključuju troškove bankarske provizije za on-line usluge plaćanja niti troškove transakcije sredstava koje zaračunavaju uslužne banke FTZ-a i korisnika platforme.

Godišnja kotizacija za registraciju organizacije se naplaćuje jednokratno, bez obzira da li je organizacija odlučila da prikuplja sredstva za jedan ili više projekata tokom jedne fiskalne godine. Ova sredstva od korisnika platforme nam pomažu da pokrijemo troškove upravljanja korisničkim računom u okviru baze podataka na platformi Doniraj.ba. Godišnja kotizacija za organizaciju se naplaćuje na temelju fakture koju ispostavlja FTZ tek nakon isteka besplatnog probnog perioda korištenja platforme koji je FTZ dogovorila sa svakom OCD pojedinačno, a zavisno od veličine organizacije, načina finansiranja i ukupnog godišnjeg budžeta.

Kotizacija za registraciju projekta za koji se prikupljaju sredstva služi za pokrivanje troškova u vezi sa pružanjem podrške korisniku platforme za sva tehnička i administrativna pitanja i poslove koji mogu proizaći iz procesa postavljanja informacija o projektu, pripadajućih slika i drugih važnih materijala o svojoj organizaciji i/ili projektu za koji se prikupljaju sredstva putem Doniraj.ba. Kotizacija za registraciju projekta se naplaćuje tek nakon isteka besplatnog probnog perioda koji je FTZ dogovorila sa svakom OCD pojedinačno.

Administrativna naknada u iznosu od 2% se naplaćuje iz potrebe pokrivanja stvarnih računovodstvenih troškova odgovornog upravljanja finansijskim sredstvima, finansijske revizije, komunikacije sa donatorima, te drugih realnih troškova koji mogu proizaći iz pružene usluge. Naknada se naplaćuje tek nakon završetka kampanje za prikupljanje donacija, osim ukoliko FTZ drugačije ne dogovori putem Ugovora o donaciji sa svakom OCD pojedinačno.

FTZ zadržava pravo izmjene visine pomenutih naknada, o čemu će svi korisnici platforme biti blagovremeno obavješteni. Ove izmjene mogu uslijediti nakon uvida u realne troškove koji mogu nastati na ime organizovanja i postavljanja kampanje za prikupljanja donacija ili zahtjeva koji budu eventualno proizašli iz zakonskih propisa.

FTZ se trudi da troškove održavanja platforme Doniraj.ba drži na minimalnom nivou kako bi se što više sredstava proslijedilo za finansiranje društveno korisnih projekata prema OCD-eovima koje ih provode.

NAPOMENA: Od početka rada platforme Doniraj.ba, FTZ nije zaračunavala kotizaciju za registraciju organizacije, kotizaciju za registraciju projekta, kao ni administrativnu naknadu za realne finansijske i druge troškove održavanja platforme Doniraj.ba. Razlog ovome je što se platforma još uvijek nalazi u testnoj, odnosno probnoj fazi. Takvu praksu namjerava nastaviti do daljnjeg.